??i h?c kinh t? Nagoya - H?c h?i th?c t? và tìm ki?m vi?c làm

??i h?c kinh t? Nagoya - H?c h?i th?c t? và tìm ki?m vi?c làm

  • Ch? ?? thi tuy?n thu?n ti?n
  • Cung c?p ki?n th?c v? tài chính & kinh doanh Khoa Kinh t? h?c – Khoa Qu?n tr? kinh doanh – Khoa Lu?t
  • L?ch s? lau ??i - TP Inuyama Trung tam c?ng nghi?p - T?nh Aichi
  • M?i tr??ng h?c t?p Ti?n nghi và tho?i mái
?nh: Thành c? Inuyama
星空影院-星空影院电视免费播放-星空影院a片在线播放